Ligji për konkurrencën në Shqipëri dhe koherenca e tij me acquis communautaire: aplikimi i përbashkët i neneve 3(g), 10(2), 81 dhe 82 t' Traktatit t' Komunitetit Europian (Albanian Competition law and consistency with the acquis communautaire: the joint application of the Articles 3(g), 10(2), 81 and 82 EC Treaty)

J. Milaj, S.E. Weishaar

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)4-27
JournalE Drejta Parlamentare dhe Politikat Ligjore
Volume6
Publication statusPublished - 1 Jan 2007

Cite this