Verkenning mogelijkheden doorontwikkeling Anderhalvelijnszorg Maastricht-Heuvelland

Mariëlle Kroese, Esther van den Bogaart, Dirk Ruwaard

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg van Maastricht University/Maastricht UMC+ heeft in opdracht van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ verkend wat de mogelijkheden zijn voor verdere doorontwikkeling en optimalisatie van de anderhalvelijnszorg. Dit naar aanleiding van het uitkomen van het in juli 2019 verschenen rapport ‘Monitoring en evaluatie van substitutie van zorg in drie Limburgse proeftuinen’.

Anderhalvelijnszorg richt zich op de inzet van specialisten uit het ziekenhuis en gespecialiseerde huisartsen dan wel kaderhuisartsen in de eerstelijnssetting van een anderhalvelijnscentrum buiten de ‘muren’ van het ziekenhuis. Huisartsen verwijzen laagrisicopatiënten met laagcomplexe klachten naar het anderhalvelijnscentrum, waar op basis van één of twee consulten een behandeladvies wordt gegeven aan de huisarts. De patiënt blijft onder regie van de huisarts en de specialisten worden als inhoudelijk deskundigen ‘ingehuurd’.

Verkenningsgesprekken (semi-gestructureerde interviews) zijn gehouden met betrokken specialisten op de Stadspoli’s en enkele specialisten van mogelijk toekomstige specialismen die daar actief kunnen worden, huisartsen en de initiatiefnemers van de anderhalvelijnszorg (ZIO, Maastricht UMC+, VGZ en Burgerkracht). In aanvulling hierop hebben observaties (bijeenkomsten van de Stadspoli Gebruikersraad in 2019), een documentenanalyse (eerdere notulen van de Stadspoli Gebruikersraad en documenten verkregen van vertegenwoordigers van verschillende betrokken medische specialismen) en een focusgroep plaatsgevonden. De focusgroep bestond uit medisch specialisten, huisartsen en vertegenwoordigers van de vier initiatiefnemers. Daarnaast zijn aanvullende analyses uitgevoerd met VGZ-data om inzichten te verkrijgen in de verschillen in verwijsgedrag tussen de huisartspraktijken in de regio Maastricht-Heuvelland.

De uitnodiging voor het verkenningsgesprek werd positief ontvangen. Met name de verschillende medisch specialismen waren zeer bereid om mee te doen wat zichtbaar was in de hoge respons (94,1%). Bij de huisartsen lag de respons lager (35,3%). Het verschil in respons kan mogelijk verklaard worden door de mate waarin zorgprofessionals zijn betrokken bij de anderhalvelijnszorg, zoals eerder al bleek uit de rapportage van juli 2019. Veel specialisten die al ervaring hadden op de stadspoli gaven aan daar graag te willen werken.

De verkenningsgesprekken en de focusgroep hebben plaatsgevonden aan de hand van de volgende thema’s: visie op en positionering van de Stadspoli, verwijsgedrag, communicatie, samenwerking en leereffect, wachttijden en vernieuwing en uitbreiding van professionals, patiëntengroepen en specialismen. Door de deelnemers aan het onderzoek zijn op deze thema’s suggesties en aanbevelingen gedaan voor doorontwikkeling van de Stadspoli. Deze aanbevelingen zijn in hoofdstuk 4 samengevat en geherformuleerd voor de verschillende belanghebbenden bij de Stadspoli (huisarts, specialist, patiënt en initiatiefnemers).
Original languageDutch
PublisherUniversiteit Maastricht
Number of pages45
Publication statusPublished - 2020

Cite this