State Aid legislation in the EC and relevance for Albania (Legjislacioni i Komunitetit Europian për ndihmën shtetërore dhe rëndësia e tij për Shqipërinë)

J. Milaj, S.E. Weishaar

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)73-84
JournalHylli i dritës
Volume4
Publication statusPublished - 1 Jan 2006

Cite this