Richtlijnen voor de participatie van bewoners van sociale huurwoningen in de energietransitie. Eindrapportage SAL AURORA

Astrid Offermans, Maja Rocak

Research output: Book/ReportReportProfessional

75 Downloads (Pure)

Abstract

Klimaatverandering en de opwarming van onze aarde zijn duurzaamheidsuitdagingen die de politieke en maatschappelijke gemoederen momenteel flink bezighouden. Nederland heeft zich in dit kader gecommitteerd aan het drastisch terugdringen van broeikasgassen: in 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dit zijn ambitieuze doelstellingen, die deels behaald kunnen worden via verduurzaming van ons energieverbruik.

Er wordt vaak vanuit gegaan dat woningeigenaren zélf initiatief nemen en zélf een energietransitie in gang zetten. In de praktijk blijkt dit echter lastig, vooral wanneer we te maken hebben met kwetsbare groepen in de samenleving, of mensen met een kleinere beurs. Strategisch gezien kan het daarom handig zijn om ook te kijken naar mogelijkheden voor verduurzaming van huurwoningen van woningcorporaties. Woningcorporaties hebben een grote woningvoorraad en kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Daarnaast hebben de Limburgse woningcorporaties zich gecommitteerd aan de ‘prestatie afspraken’ welke inhouden dat hun gehele woningvoorraad een gemiddeld energielabel B heeft in 2028. Om deze afspraken te behalen, zijn verduurzamende maatregelen nodig.

Investeren in duurzamere woningen heeft echter impact op de bewoners van deze woningen. Vervanging van de kozijnen en ramen gaat bijvoorbeeld gepaard met flinke bouwwerken en het betekent dat er mensen over de vloer komen om oude kozijnen weg te halen, en nieuwe te plaatsen. Niet alle huurders zitten hierop te wachten. Toch moet wettelijk gezien 70% van de bewoners akkoord zijn met de te nemen maatregelen om deze doorgang te kunnen verlenen. Het ‘meekrijgen’ van de bewoners van huurwoningen is dus cruciaal om verduurzamende maatregelen te kunnen nemen en de prestatieafspraken te kunnen behalen.

De richtlijnen die ten grondslag liggen aan dit rapport beogen dan ook antwoord te geven op de volgende vraag:

Hoe kunnen bewoners van (sociale) huurwoningen worden meegenomen in de energietransitie?
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht/ Heerlen
Commissioning bodyProvincie Limburg
Number of pages32
Publication statusPublished - 2020

Cite this