Abstract

Op 1 juli 2017 is het 4Limburg programma van start gegaan. Met dit programma brengt de Universiteit Maastricht expertise en ervaring in om zo, samen met andere partners uit de ‘Quattro Helix’, de doorbraak te bewerkstelligen die Limburg nodig heeft om de ambitieuze doelstellingen van de provinciale economische, educatieve en sociale agenda te realiseren. Vanuit zijn expertise heeft
de programmaraad in samenspraak met andere partijen de probleemstelling vertaald in vier kernthema’s:
1. de versterking van de positie van jongeren en kwetsbare groepen op de Limburgse arbeidsmarkt
2. de verhoging van het aantal werkenden dat duurzaam inzetbaar is
3. de groei van het aantal ‘inclusieve’ arbeidsorganisaties
4. de verbreding van de mogelijkheden tot zinvolle participatie en de vergroting van de zorg voor
elkaar en de omgeving.
In samenspraak met de Provincie Limburg zijn uit het totale 4Limburg programma projecten geselecteerd. Geselecteerde projecten zijn afkomstig uit alle vier de thema’s van het programma. Voor de geselecteerde projecten zijn in samenspraak met de Provincie Limburg heldere targets
gesteld voor subsidiejaar 1 en 2. Deze zijn ook opgenomen in de betreffende beschikkingen. Daarbij gold tevens dat het behalen van deze doelen in jaar 1 voorwaardelijk was voor toekenning van de subsidie voor jaar 2. In beide subsidie jaren was, mede door de vertraagde besluitvorming, een
budget neutrale verlenging noodzakelijk. Hierdoor is de looptijd van het programma drie jaar geworden in plaats van de beoogde 2 jaar. In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten en de behaalde resultaten
over de periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2020. De rapportage is opgebouwd rondom de projecten binnen de vier thema ’s en het Limburg Cohort. Hierbij worden voor het eerste en tweede subsidiejaar het doel, doelstelling zoals geformuleerd in de betreffende beschikking en de activiteiten en resultaten beschreven. De rapportage van ieder thema wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen. In het slothoofdstuk worden de behaalde resultaten ook in onderlinge samenhang weergegeven.
Tevens worden het commitment van derden en de governance van het programma beschreven. In maart van dit jaar brak de Covid-19 pandemie uit. Dit heeft voor de uitvoering van het programma ertoe geleid dat sommige activiteiten, waaronder interviews, pas later of in een andere vorm moesten worden uitgevoerd. Maar veel belangrijker is dat de Covid-19 pandemie heeft laten zien hoe snel de sociaaleconomische situatie kan veranderen. De kracht van de in het 4Limburg programma ontwikkelde aanpak voor de vier kernthema’s is dat zij ook in deze veranderende context toegepast kunnen worden en meer dan ooit kunnen bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarkt vraagstukken en het versterken van de sociaaleconomische structuur van Limburg. We hopen dat u middels deze rapportage een goed beeld krijgt van de mooie vorderingen die gemaakt zijn binnen het 4Limburg initiatief.
Original languageDutch
Place of PublicationMaastricht
PublisherMaastricht University
Number of pages75
Publication statusPublished - 2021

Cite this