Intrekking MIT-subsidie

E.M.J. Hardy, D. Jongkind

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

De subsidieverlening is ingetrokken omdat niet is komen vast te staan of sprake was van een samenwerkingsverband. Er is niet voldaan aan de subsidievoorwaarden.
Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat er wel een samenwerkingsverband tot stand is gekomen waarbinnen naam 5 haar deel van de subsidiabele activiteiten heeft verricht. Naar het oordeel van het College blijkt uit de twee latere verklaringen van 14 januari 2019 en 15 mei 2019 van naam 5 weliswaar dat naam 5 betrokken is geweest bij het project, maar niet is vast komen te staan dat deze betrokkenheid van naam 5 ook een samenwerking betrof in de zin van de Regeling. Met name heeft appellante niet aannemelijk gemaakt dat naam 5 voor eigen rekening en risico subsidiabele activiteiten heeft verricht ten behoeve van het project. Ter zitting heeft appellante ook na hiernaar te zijn gevraagd geen verklaring gegeven voor het open laten van de vraag in de voortgangsrapportage over wat naam 5 heeft gedaan en evenmin een duidelijk antwoord gegeven op de vraag welke subsidiabele activiteiten naam 5 heeft verricht in 2015.
Naar het oordeel van het College heeft verweerder terecht geconcludeerd dat de overgelegde stukken en verklaringen onvoldoende aanknopingspunten bieden voor het oordeel dat een samenwerkingsproject tot stand is gekomen waarbinnen naam 5 voor eigen rekening en risico de in het projectplan genoemde subsidiabele activiteiten heeft verricht. Verweerder was dan ook bevoegd de subsidie in te trekken op grond van artikel 4:48, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Awb.
De stelling van appellante dat door het intrekken van de subsidie het project niet tot een succesvol einde kan worden gebracht en de medische inhalator daardoor niet op de markt kan worden gebracht, brengt niet met zich dat verweerder niet in redelijkheid gebruik heeft kunnen maken van zijn intrekkingsbevoegdheid.
Original languageDutch
Article numberAB 2021/285
Pages (from-to)2191-2198
JournalAB Rechtspraak Bestuursrecht (AB)
Issue number36
Publication statusPublished - 2021

Court cases

TitleAB 202/285
CourtCollege van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)
Date of judgement19/01/21
ECLI IDECLI:NL:CBB:2021:39

Cite this