Interleukin-10 gene polymorphisms are associated with Behcet's disease but not with Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in the Chinese Han population

Jianmin Hu, Shengping Hou, Xueping Zhu, Jing Fang, Yan Zhou, Yunjia Liu, Lin Bai, Aize Kijlstra, Peizeng Yang

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)589-603
JournalMolecular Vision
Volume21
Publication statusPublished - 22 May 2015

Cite this

Hu, J., Hou, S., Zhu, X., Fang, J., Zhou, Y., Liu, Y., Bai, L., Kijlstra, A., & Yang, P. (2015). Interleukin-10 gene polymorphisms are associated with Behcet's disease but not with Vogt-Koyanagi-Harada syndrome in the Chinese Han population. Molecular Vision, 21, 589-603.