If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Chapter
2003

Reacties op interventies Vergadering Nederlandse Juristenvereniging

Jansen, O. J. D. M. L., 2003, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging. Kluwer, p. 44-48; 99-101

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2002

Administration by negotiation in the Netherlands: National report Gesellschaft fur Rechtsvergleichung, Fachgruppeoffentliches Recht

Jansen, O. J. D. M. L., 2002, Die Bedeutung von Verhandlungslosungen im Verwaltungsrecht. Riedel, E. & Schmidt-Assmann, E. (eds.). Baden-Baden: Nomos, p. 68-120 53 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Country analysis - Germany

Jansen, O. J. D. M. L., 2002, European Cooperation between Tax, Customs and Judicial Authorities. Vervaele, J. A. E. & Klip, A. (eds.). Kluwer Law International, p. 115-180

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

De dynamiek van het publiekrechtelijke sanctiestelsel

Jansen, O. J. D. M. L., 2002, Preadvies Nederlandse juristenvereniging. Kluwer, p. 167-255 89 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

2001

Bestuurlijke handhaving en toezicht op de naleving

Jansen, O. J. D. M. L., 2001, Handhaving van Bestuursrecht. 3 ed. Euroforum

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Bestuurlijke handhaving en toezicht op de naleving

Jansen, O. J. D. M. L., 2001, Handhaving van Bestuursrecht. 2 ed. Euroforum

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Landenanalyse - Duitsland

Jansen, O. J. D. M. L., 2001, Administratieve en strafrechtelijke samenwerking tussen justitiële en bestuurlijke instanties van de verschillende EU-lidstaten inzake fraudebestrijding. Vervaele, J. A. E. & Klip, A. H. (eds.). WODC, p. 119-185 67 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Toezicht en onderzoek: bevoegdheden ter discussie

van der Meulen, B. M. J. & Jansen, O. J. D. M. L., 2001, De rol van het medingingsrecht in gereguleerde markten. Ottow, A. T. & Eeken, A. F. (eds.). Den Haag: Boom Juridisch, p. 239-259 21 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Toezicht en onderzoek: een beperkt transnationale benadering

Jansen, O. J. D. M. L., 2001, Handhaving van de Mededingingswet. Jansen, O. J. D. M. L., van der Meulen, B. M. J. & Widdershoven, R. J. G. M. (eds.). Kluwer, p. 145-165 21 p. (Mededingingsmonografieën).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Woord vooraf

Jansen, O. J. D. M. L., van der Meulen, B. M. J. & Widdershoven, R. J. G. M., 2001, Handhaving van de Mededingingswet. Jansen, O. J. D. M. L., van der Meulen, B. M. J. & Widdershoven, R. J. G. M. (eds.). Kluwer, (Mededingingsmonografieën).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional